Press ESC to close

Leczenie kiły utajonej i kiły późnej błon śluzowych

Dane ogólne. Problem wykrywania i leczenia kiły późnej zyskał w ostatnich kilkunastu latach na aktualności w związku z sygnalizowanym częstszym bez- objawowym lub małoobjawowym przebiegiem kiły we wczesnych okresach zakażenia. Sprawie rozpoznawania i leczenia kiły utajonej poświęcono wiele doniesień, zarówno w okresie wczesnopowojeninym, jak i w ostatnich latach (z autorów polskich Kozakiewicz ; Lebioda i wsp.; Manikowska-Lesińska; Miedziński; Suchanek; Pawlas; Towpik i in.). W miejscu tym pominięto częściowo w takim zakresie, w jakim wydawało się to celowe, stronę kliniczną, patogenezę i immunologię kiły utajonej późnej, omówione we właściwych rozdziałach podręcznika. Ograniczono się tu wyłącznie do sprawy leczenia kiły tego okresu, kontroli poleczeniowej, kryteriów wyleczalności i rokowania. Rozumie się samo przez się, że zdezaktualizowane całkowicie metody leczenia kiły późnej mogą być tu przedstawione jedynie w ujęciu szkicowym.