Press ESC to close

Wpływ antybiotyków na ustępowanie zmian kiłowych

Należy tu wymienić: 1. Występowanie odczynu JHŁ u 56—90% chorych na kiłę wczesną po chloromycetynie, u 58,5% po erytromycynie. Częstość ta jest analogiczna do stwierdzanej po penicylinie, podkreśla się jednak ogólnie mniejsze nasilenie samego odczynu, późniejsze jego występowanie oraz mniej zaznaczony wpływ na stan zmian skórnych. 2. W przyczynowym związku z mniej nasilonym objawem JHŁ pozostaje późniejsze znikanie krętków bladych z treści wykwitów. I tak po chloromycetynie krętki znikają średnio po 24—37 godz.po chlortetracyklinie po 2—5 dniach, po oksytetracyklinie w czasie 24—48 godz., po erytromycynie z upływem 10—48 godz.. Po oksytetracyklinie krętki blade mogą utrzymywać się w treści wykwitów do 7 dni. 3. Do wygojenia się wykwitów kiłowych dochodzi w czasie od kilku do kilkunastu dni po rozpoczęciu leczenia, tym później, im nacieki były głębsze i bardziej rozległe. Ocena wartości antybiotyków w świetle wymienionych kryteriów powinna być bardzo ostrożna ze względu na to, że do znikania krętków i gojenia się wykwitów dochodzi również po lekach znanych ze swego niepełnego, a nawet objawowego działania przeciwkiłowego, jak np. po preparatach bizmutowych. O wiele istotniejsze znaczenie, jako kryterium poprawy, ma zachowanie się miana OK i płynu mózgowo-rdzeniowego w trakcie co najmniej 1—2-letniej kontroli. Pod tym względem niewiele doniesień dostarcza przekonywających danych albo ze względu na zbyt niewielkie grupy leczonych, albo z uwagi na zbyt krótki okres obserwacji, lub też niewykonanie badań płynu mózgowo-rdzeniowego. Można przyjąć, że częstość niepowodzeń po niektórych antybiotykach sięga 20% ogólnej liczby leczonych, co należy uznać za odsetek zbyt wysoki. Wyniki leczenia innymi niż penicylina antybiotykami są mniej korzystne, niż uzyskiwane aktualnie po penicylinie. Częstość nawrotów w kile wczesnej po tych antybiotykach porównują niektórzy autorzy do częstości niepowodzeń notowanych w pierwszych latach penicylinoterapii, kiedy to dawkowanie penicyliny nie przekraczało 2,4—3 min j.. Ocenę antybiotyków u niektórych chorych utrudnia ponadto nierzadko źle znoszenie antybiotyków, co zmusza albo do obniżenia dziennego dawkowania, albo nawet do odstawienia ich na pewien okres.